• Xolani Madlala

  Monday to Friday

  11h00 - 14h00

Xolani Madlala | Monday to Friday, 07h00 - 10h00

Kwasa Breakfast Show

Uhlelo lwase kuseni olusakaza ngeSiZulu, olugxile kakhulu kwintsha, Kanye nabantu abadala, loluhlelo lunezingosi ezibhekelele bobabili omdala nomncane.

Loluhlelo uhlobo lohlelo lweMagazini ngoba ludle ngezingxoxo ozithola ziyu 60%, iphinde ihlobe ngomculo wokholo u40%.  Ingosi yezokuthutha ukubhekelela labo abasuke beshayela beya ezindaweni ezahlukene ekuseni sibazisa ngezimo zomgwaqo.

Okuqukethwe kakhulu iloluhlelo Amazwi akhaya (Motiational talks) ukuvuselela ithemba ngeMisombuluko nangoLwezihlanu, izihloko ezakhaya ezahlukene, izingosi ezithinta isimo mqondo (mental Health), izingxoxo ezifundisa ngepolitiki, ezobuchwepheshe, ezempilo yomphakathi nokunye okuningi.

Ikwasa Breakfast uhlelo olufundisayo, lujabulisa luphinde futhi lwazise ngezinto eziqhubekayo emiphakathini, kwezemidlalo, kwizindaba  nokunye okubaliwe ngenhla

 • Mbalenhle Mthethwa

  Monday to Friday

  07h00 - 10h00

Mbalenhle Mthethwa | Monday to Friday, 11h00 - 14h00

Snethezeka neKhwezi

Kuloluhlelo lihlanganisa abesilisa nabesifazane abasuka kwabasha kuya kwabadala, luqukethe okuningi, Sikhuluma ngezihloko ezithinta umphakathi abadala nabasha, Luyaluleka ngokwengqondo kanjalo nasemoyeni, Umnotho womhlaba nowezwe lakithi kwezakamuva, Ezempilo nokubaluleka kokuzivocavoca, Olwabakhubazekile nokunye okuningi.

 • Sizwe Zungu

  Monday to Friday

  15h00 - 17h00

Sizwe Zungu | Monday to Friday, 15h00 - 17h00

The Drive Show

The Drive Show's core target market is rural, black middle-class listeners between the ages of 18 and above in KwaZulu-Natal. The Drive offers a rich gospel mix of music, news, sports, and topic-driven features such as mental health, African politics, Africa in 10 minutes, rural development, crime awareness, current issues, and socio-economic issues. The Drive with Sizwe Zungu is an interactive magazine show catering to a wide variety of listeners with the aim of delivering information, providing entertainment, and building the nation. The show sets out to inspire and uplift, inform, and give insight, educate, and empower, all while entertaining the listener.

Current Affairs-Izindaba zomphakathi | Mon-Sat

 • Blessing Sincuba

  Current Affairs

 • Thembelani Buthelezi

  Current Affairs

 • Menzi Ngcobo

  Current Affairs

Ezinhlelweni zethu zezindaba zomphakathi yilapho sikwethulela khona izindaba ezidle ngeqiniso zagqama ngokungachemi. Phakathi neviki sinalezi zinhlelo: Ezasekuseni (05h30 – 06h30), Ezinohlonze (13h05 – 13h40), kanye nohlelo Amabalengwe (17h05 – 18h00).  NgoMgqibelo sinohlelo Ezihluba Udlubu Ekhasini (05h30 – 06h00) kanye nohlelo lwezingxoxo IsoleKhwezi (18h00 – 19h00). Ezinhlelweni Zethu sithinta lokhu ekwenzeka esifundazweni sethu (KZN), ezewni lonke (South Africa), kanye nokunye okwenzeka kwamanye amazwe.

On our current affairs programs we deliver news that is accurate and impartial. On weekdays, we have the following shows: Ezasekuseni (05h30 – 06h30), Ezinohlonze (13h05 – 13h40), and Amabalengwe (17h05 – 18h00). On Saturdays we have Ezihluba Udlubu Ekhasini (05h30 – 06h00) and the talk-show Iso leKhwezi (18h00 – 19h00). Our news programs consist of local (KZN), national (South Africa), and a bit of international news.

 • Mlungelwa Duma

  Khwezi Sports Zone

 • Siphiwe Ngema

  Khwezi Sports Zone

 • Sipho Chule

  Khwezi Sports Zone

Khwezi Sports Zone

Mlungelwa Duma, Siphiwe Ngema and Sipho Chule | Monday to Saturday

Ekuseni: 06h30 - 07h00, 08h30 & 09h30
Emini: 13h30, 15h30 & 16h30
Ntambama: 18h05 - 19h00
Ngo Mgqibelo lutholakala ngo 06h00 - 07h00 nango 17h00 - 18h00

IKhwezi Sports Zone uhlelo olukunikeza ulwazi ngezindaba zemidlalo eyahlukahlukene.  Singena sigxile ezindabeni ezenzeka emiphakathini esakhelene nayo. Sikunikeza okwenzeka kwezemidlalo eyahlukene ongabala: ibhola lezinyawo, ibhola lombhoxo, ibhola lomnqakiswano, ikhilikithi, isibhakela, ithenisi kanye nezokubhukuda. Sikuxoxela ngokwenzeka kumaligi ethu: i-Premier soccer league, i-Motsepe Foundation championship kanjalo ne-ABC Motsepe league (KZN). Siyawavakashela namaligi amakhulu emhlabeni okuyi-EPL (England), Serie A (Italy), Bundesliga (Germany), Spanish La liga (Spain).

Khwezi Sports Zone is a programme that gives you updates on sports news.   We deeply delve into what is happening in the surrounding areas. We seek to inform you on what is happening in different sports like: Soccer, rugby, netball, cricket, tennis, and swimming. We tell you about what is happening on our local soccer leagues: The Premier Soccer League, the Glad Africa Championship, and the ABC Motsepe League (KZN). We also visit the world’s big football leagues which include: The EPL (England), Serie A (Italy), Bundesliga (Germany), and Spanish La liga (Spain).

 • Nkululeko Duma

  Monday to Friday,

  21h30 - 00h00

Nkululeko Duma | Monday to Friday, 21h30 - 00h00

Ubusuku Bekhethelo

Usuku lwakho belukhathaza futhi lugcwele iziphithiphithi?  Uhlelo lwethu lwaphakathi nezinsuku ebusuku, iHlala nathi, lwakhelwe wena gqo!  Isikhathi sasebusuku silungele ukuphumula nokwetshisa usuku obelugcwele ingcindezi.  Siphinde silungele ukuzindla kanye nokuzihlolisisa.  Sikhuluma ngezihloko ezikunika ithuba lokuthi wenze konke lokhu eziphinde zikukhumbuze ukuthi wena ungumnqobi.    Sigxila ekwakheni nasekuhlanganiseni imindeni.  Ngaphambi kokuthi silugoqe uhlelo lwethu, phakathi kwamabili, sinika uNkulunkulu indawo ukuba kube nguyena owokugcina ukukhuluma, ngomthandazo.

Did you have an exhausting and hectic day?  Our midweek night-time show is made specifically for you! The night-time is perfect for relaxing and winding down after a stressful day. It is also ideal for meditation and self-introspection. We have topics that give you enough time to do all the aforementioned and remind you that you are a conqueror. We focus on family building and bringing families together. Before ending the show, at midnight, we give God the platform to be the last one to speak, with a prayer.